Erotické sny

Prečo sa ľuďom snívajú milostné a erotické sny? Odrážajú naše túžby?

Erotické sny

Článok je výňatok z vlastnej publikácie – Erotické sny v psychoterapii

Sigmund Freud bol presvedčený, že takmer každý sen obsahuje splnené sexuálne prianie, ktoré bolo v priebehu bdenia potlačené. Uvažoval, že sen sa vyjadruje symbolicky, a preto každá podlhovastá vec znamenala symbol mužského pohlavného orgánu a každá dutá vec bola symbolom ženského (viac TU). Čas ukázal, že Freudove úvahy neboli správne a sen pravdepodobne neznázorňuje len aspekty ľudskej sexuality, ale aj mnohé iné. Napriek tomu, v našich snoch často badáme pravé sexuálne obsahy (nie symbolické), ktoré vzbudzujú záujem výskumníkov.

Erotické alebo milostné sny sa zdajú byť podľa mnohých štúdií relatívne bežným obsahom našich snov (1). Podľa výskumu tvoria až 8% všetkých snov (ďalšie sny sú napríklad nočné mory, tvorivé, lucídne alebo prekognitívne sny). V inej štúdii sa zase respondenti vyjadrili, že až 80% z nich malo niekedy erotický sen (2).

Sex s neznámym?

Najbežnejším sexuálnym objektom nebýva stály partner alebo partnerka, ale poväčšine známa postava zo širšieho sociálneho prostredia, ako napr. kolega či spolužiačka. Podľa štúdie tvoria podobné postavy až 42% milostných snov (3). Tento fakt sa zvykne stabilne opakovať, avšak objavili sa aj štúdie, kde bola najčastejším sexuálnym partnerom neznáma osoba (4). Stály partner z bdelého života je teda skôr výnimka (5). Najčastejšia forma sexuálneho zážitku sa líši, avšak vo väčšine štúdií dominuje buď bozkávanie (5) alebo bežný pohlavný styk (3,4). V menšej miere sa následne objavuje maznanie či orálny alebo análny sex.

Erotické sny prajú mladej dospelosti

Najbežnejšie sa vyskytujú erotické sny vo vysokoškolskom veku resp. mladej dospelosti. V konkrétnom výskume, ktorý sa zameriaval na ženy, bol najvyšší výskyt erotických snov vo veku 20-29 rokov, u žien s vysokoškolským vzdelaním a žien v domácnosti. Frekvencia snov bola úmerná frekvencii koitu a dosahovania orgazmu v bdelom živote (6). Ženám aj mužom sa snívajú erotické sny s rovnakou frekvenciou, pričom aj dosiahnutie orgazmu v sne sa vyskytuje u žien a mužov s porovnateľnou frekvenciou (4).

Hľadanie príčin

Pravá sexuálna túžba

V hocijakom sne platí, že emócia, ktorá je v sne dominantná (napr. hnev, strach) zostala v bdelom živote nespracovaná, neprežitá alebo potlačená. Jeden z dôvodov snívania erotických snov je preto nesporný. Jedná sa o sexuálnu túžbu či vzrušenie, ktoré človek neprijal do svojho prežívania, neuspokojil svoju pohnútku, a to už z dôvodov spoločenských alebo osobných. Za pravdu nám dávajú mnohé dielčie výskumné zistenia. Napríklad sa v erotických snoch ľudí vyskytujú s nižšou frekvenciou dlhodobí partneri, zato častejšie postavy z okolia snívajúceho (3). Ďalej sa napríklad zistilo, že masturbácia vedie k menej častým erotickým snom (1). Znamená to, že pokiaľ bola túžba uspokojená v priebehu bdenia, objavuje sa menej často v sne.

Aj ďalšie zistenia, ako napríklad vyššia frekvencia erotických snov u žien s vysokoškolským vzdelaním a u žien v domácnosti nie je zrejme náhoda. Môžeme totiž predpokladať, že osoba s vyšším vzdelaním obozretnejšie pristupuje k sexuálnym otázkam, čoho výsledkom môže byť (aj z dôvodu bezpečia) určité zabrzdenie svojho sexuálneho správania. Taktiež ženám v domácnosti môže viac chýbať radosť a naplnenie zo vzťahu, ktoré sa potom objaví v sne (6). Zaujímavé sú aj ďalšie zistenia, ktoré hovoria, že slobodní muži majú častejšie erotické sny ako muži v partnerstve (7). V tomto prvom prípade teda zostáva vysvetlením nevyjadrená sexuálna túžba v bdelom živote.

Prenesená túžba

V ďalšom slede sa u ľudí objavujú sny s erotickým obsahom a postavou, ktorá však pre snívajúceho nie je v bdelom stave príťažlivá a akákoľvek sexuálna túžba po osobe je snívajúcim zamietnutá. Môže sa jednať o neatraktívneho muža či ženu alebo dokonca o rodinného príslušníka. V danom prípade možno uvažovať o určitej dominantnej vlastnosti snovej postavy, ktorá je pre snívajúcu osobu príťažlivá, hoci navonok môže byť v bdelom živote odmietaná (napríklad citlivosť, agresivita, pasivita, narcizmus…). Môže sa preto jednať o túžbu oplývať touto vlastnosťou či schopnosťou, ktorá je v sne symbolicky znázornená sexuálnym stykom. Najlepšie to vysvetľuje nasledujúca ilustrácia a interpretácia sna:

Príklad

Jednej vysoko postavenej žene sa sníval nasledujúci sen: „v sne ma veľmi priťahoval jeden muž. Bol farmár. Zaujímavé je, že bol o dosť starší, pribratý, neupravený a vo svojej podstate neatraktívny. Aj tak som po ňom túžila a doslova ho naháňala.“ Po viacerých otázkach a úvahách, sme postupnou analýzou sna prišli k záveru, že sen reprezentuje túžbu po pokojnom, takpovediac bezstarostnom živote „farmára“, kde nemusí plniť snívajúca náročné pokyny v zamestnaní. Cítila sa vyčerpaná z práce, v strese a tento sen jej symbolicky znázorňoval jej túžbu po pokojnejšom živote.

Táto forma prenesenej túžby a symbolického znázornenia erotickej túžby sa vyskytuje v snoch ľudí ešte častejšie ako pravá sexuálna túžba. Pokiaľ v prvom prípade snívajúca osoba prežíva primárne vzrušenie, v druhom prípade sa jedná skôr o emóciu túžby, niekedy však aj strachu alebo hnevu (napríklad strach z neznámeho partnera alebo hnev na naliehajúceho partnera). Erotické sny teda môžu znamenať aj našu vnútornú erotickú (nevedomú) túžbu, ale zároveň môžu byť v mnohých prípadoch aj symbolickým znázornením určitej osobnostnej stránky, ktorá nás láka, túžime po nej, a ktorú by sme chceli integrovať.

Čitateľovi, ktorý sa chce dozvedieť viac o psychologickom výklade snov a jeho praktickom využití v psychoterapii môžem odporučiť Podcast Hmmm, ktorému som obšírnejšie zodpovedal na otázky problematiky snívania a výkladu snov – TU.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava  Facebook: psychologdusanfabik

Zdroje

(1) Schredl, M. (2008). Erotic dreams and their relationship to waking-life sexuality (2) Nielsen, T. A., et al. The typical dreams of Canadian university students (3) King,  D. et al. (2009). Investigating sexual dream imagery in relation to daytime sexual behaviours and fantasies among Canadian university students (4) Zadra, A. (2007). Sex dreams: What do men and women dream about? (5) Yu, C. (2013). Lust, pornography, and erotic dreams (6) Younis, I. (2017). Sex Dreams in Married Women: Prevalence, Frequency, Content, and Drives (7) Van de Castle RL. Sexual dreams. Sex Behav 1971;1(4):14—23.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.