O mne

V psychologickom poradenstve vychádzam z princípov humanistickej psychoanalýzy, pôvodne skoncipovanej nemecko-americkým psychoanalytikom Erichom Frommom (1900-1980), ktorý svojím poznaním nadviazal na Sigmunda Freuda. Dusan_Fabik_psycholog_BratislavaJej cieľom je spoznať myšlienky a prežiť emócie, ktorých si klient v danom okamihu nie je vedomý. Vychádza z poznatkov, že práve tieto nevedomé konštrukty spôsobujú psychické ťažkosti. Oblasti, ktorým sa primárne venujem sú zvládanie stresu, depresia, úzkosť alebo psychosomatické ťažkosti. Pracujem však aj s inými témami ako pocity menejcennosti, životná nespokojnosť či nespavosť. Najdôležitejšími atribútmi mojej práce sú citlivosť, dôvera a takt. Poradenstvo vykonávam aj online formou – videohovorom (viac TU).

Sny

Psychologickej oblasti, ktorej sa detailnejšie venujem je výklad snov a práca s nimi. Sny sú výborným prostriedkom pre preskúmanie práve tých myšlienok a emócií, ktorých si nie sme vedomí. V symbolickej rovine totiž odzrkadľujú naše osobnostné stránky, emočné prežívanie, radosti aj starosti. Téme snívania sa venujem aj vo výskumnej sfére, čoho výsledkom sú viaceré štúdie a články. Štúdie alebo články, ktoré sú uverejnené aj v elektronickej podobe uvádzam nižšie:

Intelektové, matematické a tvorivé nadanie

Ďalším okruhom môjho psychologického pôsobenia je téma inteligencie (IQ). Zaoberám sa faktormi vysokej inteligencie, jej typmi a prejavmi. Okrem záujmu o intelektové nadanie sa venujem prakticky aj výskumne jedincom s matematickým, tvorivým či výtvarným nadaním a možnosťami rozvoja ich talentu. Taktiež poskytujem psychologické poradenstvo pre nadaných žiakov, školy, učiteľov aj rodičov nadaných detí. Niektoré z publikácii v elektronickej podobe:


Vzdelanie

 • 2019 Dizertačná práca na FPs Paneurouni – titul PhD.
 • 2016 Rigorózna práca na FF UCM v Trnave – titul PhDr.
 • 2014 Rigorózna práca na PdF UK v Bratislave – titul PaedDr.
 • 2013 – 2017 Psychoterapeutický výcvik psychodynamickej psychoterapie spĺňa kritériá pre dlhodobý špecializovaný výcvik podľa požiadaviek Európskej asociácie  pre psychoterapiu (ukončená zážitková časť)
 • 2011 Štátna skúška na FF UCM v Trnave – odbor psychológia

Odborná prax

 • 2014 – súčasnosť PdF UK v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie
 • 2012 – 2017 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
 • 2011-2012 CPPPaP, Bratislava 1             

Špecializované kurzy a certifikované metódy

 • 2017 Autogénny tréning
 • 2016 Snová seansa
 • 2015 Kurz v Rorschachovej metóde (ROR)
 • 2014 Sen a sebapoznávanie

Účasť na najvýznamnejších odborných kongresoch doma a v zahraničí

 • 2019 X. česko-slovenská konferencia o logoterapii
 • 2018 Evropská konference Kariérové poradenství v lokální a globální síti
 • 2017 31. česko-slovenská psychoterapeutická konferencia – Rôzne smery – spoločný cieľ
 • 2016 ECHA Conference – Talents in motion: encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange
 • 2016 Psychologické dny – Možnosti a hranice psychologie – ČMPS
 • 2015 30. česko-slovenská psychoterapeutická konferencia – Proces zmeny
 • 2014 Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti

Vedecká činnosť