O mne

V psychologickom poradenstve vychádzam z princípov humanistickej psychoanalýzy, pôvodne skoncipovanej nemecko-americkým psychoanalytikom Erichom Frommom (1900-1980), ktorý svojím poznaním nadviazal na Sigmunda Freuda. Dušan FábikJej cieľom je spoznať myšlienky a prežiť emócie, ktorých si klient v danom okamihu nie je vedomý. Vychádza z poznatkov, že práve tieto nevedomé konštrukty spôsobujú psychické ťažkosti. Oblasti, ktorým sa primárne venujem sú zvládanie stresu, nočné mory, depresia, úzkosť alebo psychosomatické ťažkosti. Pracujem však aj s inými témami ako pocity menejcennosti či životná nespokojnosť. Najdôležitejšími atribútmi mojej práce sú citlivosť, dôvera a takt. Poradenstvo vykonávam aj online formou – videohovorom (viac TU).

Sny

Psychologickej oblasti, ktorej sa detailnejšie venujem je výklad snov a práca s nimi. Sny sú výborným prostriedkom pre preskúmanie práve tých myšlienok a emócií, ktorých si nie sme vedomí. V symbolickej rovine totiž odzrkadľujú naše osobnostné stránky, emočné prežívanie, radosti aj starosti. Téme snívania sa venujem aj vo výskumnej sfére, čoho výsledkom sú viaceré štúdie a články. Štúdie, články alebo rozhovory, ktoré sú uverejnené aj v elektronickej podobe uvádzam nižšie:

Intelektové, matematické a tvorivé nadanie

Ďalším okruhom môjho psychologického pôsobenia je téma inteligencie (IQ). Zaoberám sa faktormi vysokej inteligencie, jej typmi a prejavmi. Okrem záujmu o intelektové nadanie sa venujem prakticky aj výskumne jedincom s matematickým, tvorivým či výtvarným nadaním a možnosťami rozvoja ich talentu. Taktiež poskytujem psychologické poradenstvo pre nadaných žiakov, školy, učiteľov aj rodičov nadaných detí. Niektoré z publikácii v elektronickej podobe:


Vzdelanie

 • 2019 Dizertačná práca na FPs Paneurouni – titul PhD.
 • 2016 Rigorózna práca na FF UCM v Trnave – titul PhDr.
 • 2014 Rigorózna práca na PdF UK v Bratislave – titul PaedDr.
 • 2013 – 2020 Psychoterapeutický výcvik psychodynamickej psychoterapie  (ukončená zážitková časť, teoretická časť, individuálna psychoterapia)
 • 2011 Štátna skúška na FF UCM v Trnave – odbor psychológia

Odborná prax

 • 2022 – súčasnosť Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta Psychológie
 • 2014 – 2022 PdF Univezity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie a patopsychológie
 • 2012 – 2017 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
 • 2011-2012 CPPPaP, Bratislava 1             

Aktívna časť na najvýznamnejších odborných kongresoch doma a v zahraničí

 • 2023 34. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia – Psychoterapie: Naděje a lidskost
 • 2023 Medzinárodná vedecká konferencia Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách
 • 2018 Evropská konference Kariérové poradenství v lokální a globální síti
 • 2016 ECHA Conference – Talents in motion: encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange
 • 2015 30. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia – Proces zmeny
 • 2014 Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti

Vedecká a lektorská činnosť

 • vedenie akreditovaného vzdelávania Slovenskou komorou psychológov s názvom „Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi“
 • sieť výskumníkov