Online psychoterapia cez videohovor (meet, skype…)

Online psychoterapia môže byť rovnako efektívna ako osobná. Dôležité je poznať úskalia.

online psychoterapia

Vo všeobecnosti online psychoterapiou alebo online psychologickým poradenstvom označujeme akýkoľvek druh profesionálnej terapeutickej interakcie prebiehajúci vďaka internetu medzi kvalifikovaných odborníkov (zväčša psychológom) a klientom. Radia sa sem mnohé prostriedky ako videohovor, chat či emailová komunikácia.

Chat a email sú vhodné pre podporné psychologické poradenstvo a takmer nepoužiteľné pri komplexnejších psychoterapeutických problémoch. Naopak, dlhodobé psychoterapeutické stretnutia pomocou videohovoru dokážu plnohodnotne nahradiť osobnú komunikáciu a sú uplatniteľné pri celom rade komplikácii, vrátane úzkosti, depresie či depersonalizácie. Nižšie spoznáme ich benefity a riziká.

Benefity online psychoterapie a poradenstva

O výhodách psychoterapie prebiehajúcej videohovorom sa diskutuje pomerne s vysokou frekvenciou. Medzi základné a najväčšie benefity online psychoterapie patrí väčšia dostupnosť. Využiť ju môžu ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, ľudia žijúci v zahraničí preferujúci svoj materinsky jazyk či ľudia s ohraničenými časovými možnosťami. Nezanedbateľné nie sú ani znížené náklady na cestovanie a možnosť pokračovať v psychoterapii pri rôznych nepredvídateľných okolnostiach. Podstatnou informáciou zostáva, že podľa výskumov (1) je online psychoterapia videohovorom porovnateľne účinná ako osobná.

Riziká online psychoterapie a poradenstva

Online psychoterapia pomocou videohovoru prináša však aj niektoré úskalia a každý klient vyhľadávajúci túto formu intervencie by mal byť s nimi oboznámený. Medzi najzásadnejšie sa dá zaradiť obmedzené využívanie psychologických metód, vyššie riziko pre nedorozumenia a väčší odstup medzi klientom a odborníkom.

Obmedzené využívanie metód

Online psychoterapia dovoľuje využívať iba obmedzené množstvo psychologických metód. V praxi to môže znamenať psychoterapeutický rozhovor,  výklad snov či voľné asociácie. Takmer úplne sú však vylúčené relaxácie, niektoré testové metódy a samozrejme všetky zážitkové metódy.

Vyššie riziko pre nedorozumenia

Online komunikácia je výrazne náchylnejšia na vzájomné nedorozumenia medzi psychológom a klientom. Terapeut aj klient omnoho s menšou frekvenciou overujú význam počutých slov, čím rastie riziko nepochopenia. Tento problém ešte vypuklejšie vystupuje v komunikácii cez chat či email, kedy psychológ môže reagovať aj na mnohovýznamové a všeobecné slová klienta konkrétnymi postupmi bez toho, aby si dostatočne overoval stanovený problém alebo situáciu klienta. V priamej komunikácii totiž psychológ spontánne parafrázuje či reflektuje čím sa približuje emóciám a potrebám klienta, kdežto pri chatovaní parafrázuje minimálne.

Väčší odstup od psychológa

Nemožno uprieť, že online komunikácia vytvára určitý odstup medzi psychológom a klientom. Nie je možné si podať ruky, vnímať vzájomnú neverbálnu komunikáciu, pozrieť sa plnohodnotne do očí atď. Online psychoterapia je preto ochudobnená o prirodzený medziľudský kontakt, ktorý dotvára hĺbku vzťahu medzi psychológom a klientom (2).

Online psychoterapia a jej využiteľnosť

Na konci je možné ľudí hľadajúcich psychológa ubezpečiť o efektivite psychoterapie odohrávajúcej sa v kyberpriestore. Exaktné výskumy dokazujú jej spoľahlivosť porovnateľnú s osobnou. Je však vhodné preferovať možnosti videohovoru, pretože chat a email poskytujú skôr podporu klienta než komplexné riešenie situácie.

Zdroje

(1) Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Rice-Thorp, N. M., Lohr, J., & Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: A systematic review. (2) Greene, C. J., Morland, L. A., Macdonald, A., Frueh, B. C., Grubbs, K. M., & Rosen, C. S. (2010). How does tele-mental health affect group therapy process? Secondary analysis of a noninferiority trial.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Pražská 11, Bratislava Staré Mesto Facebook: psychologdusanfabik

 

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.