Online psychoterapia videohovorom (skype, zoom…)

Online psychoterapia cez videohovor môže byť rovnako efektívna ako osobná. Dôležité je poznať úskalia.

online psychoterapia

Vo všeobecnosti online psychoterapiou alebo online psychologickým poradenstvom označujeme akýkoľvek druh profesionálnej terapeutickej interakcie prebiehajúci vďaka internetu medzi kvalifikovaných odborníkov (zväčša psychológom) a klientom. Radia sa sem mnohé prostriedky ako videohovor, chat či emailová komunikácia.

Chat a email sú vhodné pre podporné psychologické poradenstvo a takmer nepoužiteľné pri komplexnejších psychoterapeutických problémoch. Naopak, dlhodobé psychoterapeutické stretnutia pomocou videohovoru dokážu plnohodnotne nahradiť osobnú komunikáciu a sú uplatniteľné pri celom rade komplikácii, vrátane úzkosti, depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy či depersonalizácie. Nižšie spoznáme ich benefity a limity.

Benefity online psychoterapie a poradenstva

O výhodách psychoterapie prebiehajúcej videohovorom sa diskutuje pomerne s vysokou frekvenciou. Medzi základné a najväčšie benefity online psychoterapie patrí väčšia dostupnosť. Využiť ju môžu ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, ľudia žijúci v zahraničí preferujúci svoj materinsky jazyk či ľudia s ohraničenými časovými možnosťami. Nezanedbateľné nie sú ani znížené náklady na cestovanie a možnosť pokračovať v psychoterapii pri rôznych nepredvídateľných okolnostiach.

Dôležitou informáciou zostáva, že online komunikácia cez videohovor umožňuje plnohodnotne využívať základné princípy úspešnej psychoterapie, medzi ktoré radíme aktívne počúvanie, parafrázovanie či reflektovanie. S konceptuálneho hľadiska preto nie je online psychoterapia ochudobnená o žiadny dôležitý liečebný aspekt. Dôkazom sú závery americkej psychologičky Autumn Backhausovej, ktorá so svojimi spolupracovníkmi (1) za pomoci rozsiahlych analýz zistila, že online psychoterapia prináša podobné klinické výsledky ako osobná. K podobným záverom dospela aj aktuálna štúdia z roku 2021 od Ephrema Fernandeza (2), ktorá mala dokonca metaanalytický charakter (najvyšší stupeň vedeckej vierohodnosti). Záverom je konštatované, že online psychoterapia nie je „o nič menej efektívna, keď sa uskutočňuje prostredníctvom videohovoru ako osobne“.

Limity online psychoterapie a poradenstva

Nemožno uprieť, že videohovor vytvára určitý odstup medzi psychológom a klientom. Nie je možné si podať ruky, vnímať vzájomnú neverbálnu komunikáciu atď. Online psychoterapia je preto mierne ochudobnená o medziľudský kontakt, ktorý môže dotvárať hĺbku vzťahu medzi psychológom a klientom (3). Limitované je tiež využívanie niektorých psychoterapeutických metód, ako napríklad relaxácii či určitých testových metód. Na strane druhej, tie najdôležitejšie metódy ako psychoterapeutický rozhovor,  výklad snov či voľné asociácie zostávajú zachované. Samozrejme, každý psychológ preferuje určité postupy a podľa toho aj záleží nakoľko je alebo nie je limitovaný v kyberpriestore.

Online psychoterapia a jej využiteľnosť

Na konci je možné ľudí hľadajúcich psychológa ubezpečiť o efektivite psychoterapie odohrávajúcej sa v kyberpriestore. Exaktné výskumy dokazujú jej spoľahlivosť porovnateľnú s osobnou. Je však vhodné preferovať možnosti videohovoru, pretože chat a email poskytujú skôr podporu klienta než komplexné riešenie situácie.

Zdroje

(1) Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Rice-Thorp, N. M., Lohr, J., & Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: A systematic review. (2) Fernandez, E., Woldgabreal, Y., Day, A., Pham, T., Gleich, B., & Aboujaoude, E. (2021). Live psychotherapy by video versus in-person: A meta-analysis of efficacy and its relationship to types and targets of treatment. Clinical psychology & psychotherapy, 10.1002/cpp.2594. Advance online publication. (3) Greene, C. J., Morland, L. A., Macdonald, A., Frueh, B. C., Grubbs, K. M., & Rosen, C. S. (2010). How does tele-mental health affect group therapy process? Secondary analysis of a noninferiority trial.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

 

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.