Medard Boss a jeho výklad snov

Výklad snov Medarda Bossa, predstaviteľa daseinsanalýzy, sa výrazne líši od bežných psychoterapeutických systémov. Predpokladá, že sny sa vyjadrujú priamo, nie cez symboly.

Medard Boss

Medard Boss (1903-1990), švajčiarsky psychológ, bol spoluzakladateľom a predstaviteľom daseinsanalýzy. Filozofický termín dasein je kombináciou slov da (znamená tu) a sein (znamená byť). Daseinsanalýza sa preto orientuje na spoznanie klientovho vlastného sveta, teda porozumeniu jeho dasein, a to akoby bez odbornej skúsenosti či vedeckých predsudkov. Jedná sa o psychoterapeutický prístup, ktorý primárne nehľadá príčiny klientových problémov, skôr sa snaží sprostredkovať porozumenie jeho situácii ako ľudskej bytosti.

Bossove (1) daseinsanalytické porozumenie snu sa vyvíjalo z kritiky Freudovho výklad snu a príbuzných hlbinných psychoterapeutických smerov. Poukázal na nízku vedeckú hodnotu Freudových predkladaných snových symbolov zrkadliacich pudové priania snívajúceho (napr. pištoľ symbolizovala pre Freuda penis, váza vagínu atď.). Boss sa naopak priklonil k fenomenologickému prístupu, ktorého cieľom je zotrvávanie pri tom, čo fakticky existuje. V kontexte snov to znamená zostávať pri snových obsahov a brať ich ako niečo, čo spodobňuje samo seba. Zásadným pilierom jeho práce so snom sa stal predpoklad: každá vec v sne je tým, čím je, a ničím iným.

Práca so snom podľa Bossa

Podľa Bossa vyžaduje práca so snom systematické vyzývanie osoby, aby viac špecifikovala popis svojho sna. Upresňovanie a dotazovanie sa deje do tej miery, aby osoba svoje letmé údaje o sne doplňovala postupne presnejšími výpoveďami (1). Základné otázky sa pýtajú kedy a kde sa sen odohráva, kto a čo sa v sne zjavuje a ako sen alebo jeho jednotlivé pasáže osoba v sne prežívala. Otázky sú otvorené, nesugestívne a nemajú mať podobu interpretácie. Týmito otázkami získava terapeut poznatky o subjektívnych významoch snových obsahoch snívajúcej osoby (2). Cieľom je čo najjasnejšie ozrejmiť úplnú existenciu alebo bytie na svete dotyčnej osoby v dobe snívania a postihnúť jedinečnú otvorenosť resp. uzavretosť jej sveta rôznym danostiam. Danosť je pri tom v rámci sna akýkoľvek snový prvok.

Pes v sne je napríklad tiež danosť. Jeho podoba nám dáva vedieť, že snívajúcej osobe sa dotýkalo niečo (bolo jej blízke) zo psieho spôsobu života. Existencia osoby bola otvorená tomu, aby vpustila do snového sveta danosť „byť pes“. Taktiež sa dozvedáme ako osoba odpovedá a ako sa k novej danosti (snovému psovi) správa, či radostne alebo napríklad panicky. Popísaním týchto obidvoch aspektov je zachytené celková existencia snívajúcej osoby, ktorá sa pre ňu uskutočnila v danom časovom horizonte (1).

Vhľad do významu sna

Fenomenologické porozumenie snu sa má obmedziť na to, aby sa snové obsahy jednoducho zopakovali v ich bezprostredne zrozumiteľných významovostiach. Následne Boss odporúčal otázky, ktoré testujú klientovu vnímateľnosť nových životných možností v bdelom stave (napr. „Nie ste teraz ako prebudený schopný omnoho jasnejšie vidieť, že môžete poznať aj niečo zo psieho správania, ktoré ako ľudská možnosť správania patrí aj k Vášmu vlastnému existovaniu?) alebo skúmajú podobnosť s bdelým životom (napr. „Môžete panické správanie, aké ste zažili voči psovi u seba predvídať tiež voči vlastným životným možnostiam“?). Ak si klient v bdelom stave uvedomí špecifiká svojho snového správania, obyčajne sám získava širší vhľad do svojho snu a sami od seba mu napadajú aj všetky minulé situácie, pri ktorých sa správal podobne ako v spánku. Oproti hlbinným smerom kde sa môže klient podľa Bossa vďaka symbolickej dezinterpretácie iba intelektuálne poučiť, v daseinsanalýze môže správny vhľad  vyjsť zo základu klientovej bytosti a klient si životné možnosti plne osvojí (1).

Jedna z podstatných zásad daseinsanalytického výkladu totiž spočíva v tom, aby k vhľadu do sna dospela snívajúca osoba sama. Terapeut preto musí byť nielen zdržanlivý, ale aj trpezlivý. Pokiaľ sa snívajúcej osobe nedarí priblížiť k porozumeniu sna môže terapeut predložiť niektoré nápady a myšlienky pre význam daného sna. Podstatné je však dobrovoľné prijatie interpretácie snívajúcou osobou. V ďalšej fáze je možné prepojiť daný sen s dianím s bdelým životom osoby. Aj tu sa necháva rovnako priestor pre samovoľný vhľad snívajúcej osoby, po ktorom môže opäť vysloviť svoje dohady aj terapeut (2).

Návod daseinsnalýzy pre výklad snov využíva pomerne komplikovaný jazyk. Samotná praktická práca so snom je však pomerne zrozumiteľná. Ukážka výkladu snov daseinsanalytickou metódou sa dá pozrieť napríklad TU (čas 2:02:00).

Zdroje

(1) Boss, M. (1994). Včera v noci se mi zdálo. Praha: Grada Avicenum, 1994. (2) Růžička, J. & Čálek, O. (2016). Výklad snu daseinsanalytickou metodou. Praha: Stanislav Juhaňak – Triton.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.