Ste tvorivá osobnosť?

Tvorivá osobnosť je nekonformná a neprispôsobivá s kritickým myslením. Výsledkom sú skvelé a neobyčajné nápady!

Tvorivá osobnosť

Odborníci v oblasti tvorivosti sa zhodujú, že tvorivosť zahŕňa dva základné komponenty: originalitu a vhodnosť (1). To znamená, že nápad či myšlienka je považovaná za tvorivú pokiaľ sa vyznačuje nízkou frekvenciou výskytu a zároveň je primeraná podstate riešeného problému. Príklad: ak niekoho požiadame o umytie riadu, aby bol prázdny drez a on ho miesto toho vyhodí, tak sa síce jedná o originálne riešenie situácie, ale nie celkovo tvorivé, pretože nie je priliehavé danej situácii (nie je splnené kritérium vhodnosti). Výskumníci (2) pridávajú do základného vymedzenia tvorivosti aj sociokulturálny kontext, čo znamená, že tvorivý výkon je nutné hodnotiť v kontexte prostredia. Napríklad, určitá myšlienka alebo prejav žiaka na základnej škole môže byť ohodnotený ako neobyčajný, a teda tvorivý, ale v kontexte strednej prípadne vysokej školy školy sa už nemusí považovať tvorivý.

Tvorivosť vs inteligencia

Mnoho ľudí sa domnieva, že inteligentný človek je automaticky aj tvorivý. Poznatky zo psychológie však naznačujú, že najinteligentnejší ľudia nie sú veľmi tvoriví, práve naopak, bývajú menej tvoriví. Samozrejme, môže sa aj skĺbiť vysoká inteligencia s vysokou tvorivosťou u jednej osoby, avšak to nebýva  bežné. Vysoko tvorivá osobnosť máva za bežných okolností „len“ mierne nadpriemerné IQ, zatiaľ čo vysoko inteligentná osobnosť máva priemernú tvorivosť.

Tvorivosť je teda v niektorých prípadoch až v kontraste s vysokou inteligenciou (3). Intelektovo nadaní ľudia majú vysoko nadpriemernú všeobecnú intelektovú spôsobilosť (4), ktorá sa prejavujú vo verbálnych či matematických zručnostiach a majú predpoklad výborne prospievať v bežných úlohách v zamestnaní alebo škole. Naopak, tvorivý výkon sa zvykne v tradičných školských úlohách odrážať len v minimálnej miere.

Inteligencia vs. tvorivosť

Tvorivá osobnosť – znaky

Tvoriví ľudia pracujú prevažne samostatne a často prichádzajú s bizarnými riešeniami problémov. Vyznačujú sa nezávislým myslením a majú imaginatívnu (tvorivú) inteligenciu, zatiaľ čo ľudia s vyšším IQ sa vyznačujú skôr schopnosťou riadiť informácie a výbornými akademickými spôsobilosťami. Keď inteligentná osoba hľadá správnu odpoveď na otázku, obyčajne si vyberie nejakú ponúknutú možnosť. Keď však rieši úlohu tvorivá osoba, ľahko sa mu stane, že z jeho pohľadu ideálna možnosť nie je medzi voľbami. Podstatným znakom tvorivosti je jeho nonkonformita, ktorá sa prejavuje u jedinca vlastným spôsobom konania. Robí veci podľa seba, nestará sa, aby sa prispôsobil tomu, čo robia ostatní. Rovnako neprijíma vyhlásenia autority bez konštruktívneho a kritického zhodnotenia. Ich nonkonformitu možno badať aj napríklad v zmysle pre humor, kedy môžu vidieť komické situácie aj za okolností, ktoré nemusia byť zábavné pre ostatných. Niekedy to čo považujú za zábavné, sa môže javiť v očiach ostatných až ako nevhodné alebo nesprávne.

Vyznačujú sa aj špecifickou vynaliezavosťou a inovatívnosťou pri riešení problémov, ku ktorým pristupujú vo veľkej miere najmä intuitívne. Sú schopní porozumieť a pochopiť existujúcim procesom a javom a v rámci nich vykonať svoje vlastné zlepšenia. Často sa prejavujú ako zvedaví jedinci, ktorí kladú množstvo otázok v rôznych súvislostiach. Typické je široké spektrum záujmov v mnohých, aj v nesúviciacich oblastiach. K bežným charakteristikám môžeme priradiť aj schopnosť improvizácie, denné snenie, ochota riskovať a skúšať nové veci (dobrodružnosť), radosť z odlišnosti a samozrejme predstavivosť. Vlastnosti, ktoré sa naopak nespájajú za bežných okolností s tvorivými jedincami (5) sú: tolerancia, spoľahlivosť, zodpovednosť, pochopenie, praktickosť, logickosť, stálosť alebo rozumnosť.

Pre identifikáciu tvorivých ľudí môže byť užitočný zoznam  ich prejavov správania. Repertoár správania vysoko tvorivo jedinca poskytuje relatívne presný obraz, a umožňuje odlíšenie od vysoko inteligentného (6).

Porovnanie vysoko inteligentnej a vysoko tvorivej osobnosti

OSOBNOSŤ S VYSOKOU INTELIGENCIOUVYSOKO TVORIVÁ OSOBNOSŤ
Zahŕňa a spája konceptyRiešenia vidí odrazu a nečakane: Aha!
Vytvára komplexný, abstraktný humor.Užíva si výstredný, nekonvenčný humor.
Vyjadruje názory z viacerých perspektív.Zdieľa bizarné, občas konfliktné názory.
Už vie.Pýta sa: Čo ak...
Tvorí komplexné, abstraktné nápady.Prekypuje nápadmi, z ktorých mnohé nikdy nebudú rozvinuté.
Teší ju učenie, ktoré si sám riadi.Rada tvorí.
Rozumie hlbokým a komplexným myšlienkam.Prekypuje nápadmi, z ktorých mnohé nikdy nebudú rozvinuté.
Presahuje úroveň skupiny.Tvorí svoju vlastnú skupinu.
Predpokladá a nachádza súvislosti v pozorovaniach.Je intuitívna.
Pracuje s informáciami.Improvizuje.
Potrebuje 1 až 3 opakovania na zdokonalenie.Spochybňuje potrebu dokonalosti.
Myseľ zapája selektívne.Fantazíruje; môže sa javiť myšlienkami mimo.
Znalosti bez tvrdej práce.Hrá sa s názormi a konceptmi.
Je zvedavá.Dumá.
Je sebakritická.Možnosti sú pre ňu nekonečné.
Je originálna a nepretržite napreduje.Je originálna a nepretržite napreduje.
Je intelektuálna.Je nezávislá a nekonvenčná
Expert, ktorý koná mimo zadanú oblasť.Vynálezca a tvorca nápadov.
Iniciuje projekty a rozšírenia projektov.Iniciuje viac projektov, ako je možné dokončiť.
Hodnotenie pre ňu nebýva motiváciou.Hodnotenie pre ňu nebýva motiváciou.
Háda a správne vyvodzuje.Tvorí a dobre pracuje pri vzájomnej diskusii pri hľadaní riešení.
Dáva prednosť intelektuálnym rovesníkom.Dáva prednosť kreatívnym rovesníkom, často však pracuje sám.
Dáva nepredvídané otázky.Vníma výnimky.

Výhody tvorivej osobnosti

Výskumníci tvrdia, že svet po technickej stránke napreduje tak rýchlo, že väčšina žiakov bude pracovať v zamestnaniach, ktoré ešte zatiaľ neexistujú. Prispôsobovať sa stále novým výzvam majú preto najväčšiu šancu s vysokou tvorivosťou. Uvedomujúc si význam tvorivosti, uvádzajú vedci, že tvorivosť je ekonomicky najperspektívnejší zdroj. Preto, pokiaľ ste nekonformný, uvažujúci kriticky, tak to nemeňte! Možno máte do budúcnosti veľký potenciál. Článok je upravenou a skrátenou verziou môjho rozsiahlejšieho výskumného článku (7).

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdroje

(1) Kaufman, J. (2018). Creativity (2) Beghetto, R., & KAufman, J. (2014). Classroom contexts for creativity (3) Zenasni, F. et al. (2016). How does creative giftedness differ from academic giftedness? A multidimensional conception (4) Fábik, D. (2017). Matematicky nadaný žiak (5) Westby, E., & Dawson, V. (2010). Creativity: Asset or Burden in the Classroom? (6) Kingore, B. (2004). High Achiever, Gifted Learner, Creative Learner. (7) Fábik, D. (2018).Tvorivo nadaní žiaci a ich pedagogická podpora.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.