5 znakov vysoko inteligentných ľudí

Výskumy preukázali, že vyššia inteligencia sa spája s niektorými typickými osobnostnými a výkonovými charakteristikami.

Znaky inteligencie

Článok je výňatok z vlastnej publikácie – Psychológia intelektovo nadaných žiakov

O nadaných ľuďoch sa píše často. Mnohé poznatky sa však predkladajú bez dostatočných vedeckých dôkazov čím sa stále rozširujú mnohé pochybné informácie a mýty. V tomto článku pochádzajú uvedené osobnostné vlastnosti vysoko inteligentných ľudí z množstva uskutočnených výskumov, čo dokladá ich veľkú relevantnosť. Podľa štúdií sú toto najvýznamnejšie znaky inteligencie:

Zmysel pre humor  (1-5)

Inteligentní ľudia sa často vyznačujú kvalitným zmyslom pre humor. Tento záver najlepšie objasňujú exaktné fyziologické štúdie.

V jednom z výskumov (5) osoby sledovali krátke videoklipy, zatiaľ čo ich mozgy boli skenované magnetickou rezonanciou. Zistilo sa, že zábavné videá aktivovali oblasti mozgu, ktoré spracúvajú nezhodu resp. prekvapenie. Autori preto došli k záveru, že humor je v skutočnosti nezhoda, t.j. očakávame, že sa niečo stane, ale stane sa niečo úplne iné – a to je to, čo robí väčšinu vtipov zábavnými. Na rozpoznanie týchto nezhôd však potrebujeme aj zodpovedajúce intelektové schopnosti, čo vysvetľuje, prečo nadaní ľudia oplývajú zmyslom pre humor.

Niektorí autori sú dokonca presvedčení, že humor sa vyvinul ako prostriedok sexuálnej selekcie pre indikáciu inteligencie. Dobrý zmysel pre humor sa stal atraktívny preto, pretože odhaľuje inteligenciu, kreativitu a iné vlastnosti „dobrých génov“.

Otvorenosť  (6-9)

Ďalšia často popisovaná vlastnosť je otvorenosť, ktorá znamená záujem o nové skúsenosti či zážitky a ich aktívne vyhľadávanie. Ľudia s vysokou mierou otvorenosti sa radi zaujímajú o neznáme a radi ho aj objavujú. Častejšie volia nové a menej prebádané spôsoby riešenia problémov než by sa zameriavali na staré a osvedčené. Obyčajne majú bohatú fantáziu a široké spektrum záujmov. Otvorení ľudia sú nekonvenční, originálni, čo často vedie k tvorivým nápadom.

Vysoká emočná inteligencia  (10-13)

Emočne inteligentný človek sa vyznačuje vysokou mierou empatie, schopnosťou adekvátne vyjadrovať pozitívne aj negatívne emócie a predvídaním emočných stavov druhých ľudí v rôznych situáciách. Zásadný význam emočnej inteligencie v ľudskom živote spočíva v tom, že umožňuje vychádzať s ostatnými ľuďmi a nadväzovať uspokojivé vzťahy.

Hoci sú mnohí ľudia presvedčení, že inteligentní ľudia neoplývajú vysokou emočnou inteligenciou, opak je pravdou. Vďaka lepšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu informácií sú schopní aj jednoduchšie prijímať a analyzovať emočné informácie a stimuly.

Jedná sa o mimoriadne konzistentný poznatok, ktorý dokladá mnoho výskumov. Na mýte, ktorý hovorí, že inteligentní ľudia nemajú vysokú emočnú inteligenciu sa podieľajú najmä média (viac TU).

Vysoké morálne vedomie  (14-16)

Morálne vedomie je schopnosť rozlišovať medzi pohnútkami a motívmi, ktoré sú správne alebo naopak nevhodné, a prispôsobovať tomu svoje správanie. Morálna (a inteligentná) osoba sa riadi zmyslom pre spravodlivosť a uvažuje na základe univerzálnych etických princípov (napr. nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe).

Výskumy tiež ukázali, že inteligencia vedie k vyšším rodinným hodnotám, mravným hodnotám (úcta, rešpekt), ale aj napríklad environmentálnym (akú hodnotu pripisuje osoba ochrane a rozvoju prostredia, v ktorom žije).

Treba však doplniť, že samotná inteligencia nevedie automaticky k mravnému, cnostnému alebo morálnemu správaniu. Inteligencia len predpokladá určitý morálny potenciál, ktorý musí byť rozvíjaný milujúcou rodinou a láskavým a podnetným prostredím. Mohli by sme totiž spomenúť niekoľko inteligentných osobností v mnohých obdobiach ľudského žitia, kedy aj inteligentní ľudia konali nemravne, nemorálne, až neľudsky.

Tendencia k vysokému výkonu  (17-19)

U nadaných ľudí sa často objavuje silná pohnútka k dosahovaniu nadpriemerných a vysokých výkonov. Túto tendenciu môžeme vidieť najmä v prípade, že sa jedná o oblasť dominantného záujmu jedinca. Správanie má blízko k osobnostnej črte perfekcionizmu, ktorý núti jedinca byť alebo sa aspoň javiť dokonalý.

Podľa mnohých názorov sa však nejedná o vrodené prežívanie. Predpokladá sa, že nadaní ľudia sú už od útlejšieho veku pod väčším tlakom svojho okolia (najmä rodičov), ktorí „naučia“ svoje deti mať na seba vysoké nároky a podávať neustále nadpriemerné výsledky.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdroje

(1) Greengross (2012). Personality traits, intelligence, humor styles… (2) Greengross & Miller (2011). Humor ability reveals intelligence … (3) Howrigan & MacDonald (2008). Humor as a Mental Fitness Indicator. (4) Willinger et al. (2017). Cognitive and emotional demands… (5) Neely et al. (2012). Neural Correlates of Humor Detection… (6) Bartels et al. (2012). The five factor model of personality and intelligence. (7) Schretlen et al. (2010). A Neuropsychological Study of Personality. (8) von Stumm (2013). Investment traits and intelligence in adulthood. (9) Waiyavutti et al. (2012). Do Personality Scale Items… (10) Corso (2001). Emotional Intelligence in Adolescents. (11) Fábik (2017). Comparison of emotional intelligence of students… (12) Lupu (2012). Emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students.  (13) Schwean, et al. (2006). Emotional Intelligence and Gifted Children. (14) Kohlberg (1964). Development of moral character… (15) Narváez (1993). High Achieving Students and Moral Judgement. (16) Terman (1925). Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children. (17) Guignard et al. (2012). Perfectionism and Anxiety. (18) Kornblum & Ainley (2005). Perfectionism and the gifted. (19) LoCicero & Ashby (2010). Multidimensional perfectionism…

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.